Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

Настоящите условия се отнасят до използването на уебсайт със заглавие "AGROLAB RDS", принадлежащ към фирмата "AGKROLAMP SA".

ОБЩО
 
Авторските права върху съдържанието, което е достъпно за теглене от този сайт, принадлежат на фирмата AGROLAB RDS и партньорите й. Самото съдържание се състои от преработени, категоризирани, кодирани или некодирани текстове, информационни документи, актуализации, съобщения, прогнози за времето, снимки, графики, статистически данни, изображения, аудио файлове, бюлетини и др. под формата на нов комплексен проект. Също така заглавието и структурата на този уебсайт, както и начина, по който съдържанието се показва, са отличителни черти и интелектуална собственост на фирмата AGROLAB RDS.

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Целият материал на този уебсайт е събран и включен в сайта добросъвестно и може да бъде използван единствено за информационни, изследователски и развлекателни цели.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА
 
AGROLAB RDS запазва правото си да променя условията и изисванията за ползване на този уебсайт по всяко време. Изменените условия влизат в сила от датата на появата им на уебсайта. Потребителят е длъжен да се запознае с условията за ползване на сайта преди реално да го ползва. Употребата на сайта от страна на потребителя обикновено означава мълчаливо съгласие, че той е приел условията.

АВТОРСКИТЕ ПРАВА
 
Изрично се забранява цялостното или частичното възпроизвеждане на съдържанието на този уебсайт, такова каквото е, или така както се показва всеки път на уеб адреса, внедряването или копирането му към всякакво материално тяло или в интернет, или посредством копирни услуги, пренасяне на твърд диск, създаване на нов уебсайт, постване в интернет или др., особено с цел да се привлекат други потребители (интернет или интранет) и с цел търгуване, както и общо ползване на данни, съдържащи се в този уебсайт, без писменото съгласие на AGROLAB RDS.

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО БАЗИ ДАННИ (уеб сайт лицензиране)
 
Лиценза за използване на съдържанието се издава единствено за информационни и развлекателни цели. Онлайн достъпът до този сайт и използването на съдържанието е безплатно, съгласно условията и изискванията, изложени в настоящото известие.

ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА
 
AGROLAB RDS се грижи за осигуряване на правилния лиценз за използване на всякакви материали, съдържащи се в този сайт, които са интелектуална собственост на друго физическо или юридическо лице.
 
AGROLAB RDS не носи отговорност за нарушение на правата на трети лица, в случай на публикуване на съдържание от трети лица на сайта, което е собственост на други лица. Във връзка защитата на интелектуалната собственост, авторите могат да комуникират непосредствено с AGROLAB RDS, за да се предприемат необходимите мерки, в зависимост от случая (например: незабавното отстраняване на материал, за който притежателят на авторските права отрича да е автор и съответно споменаването на името му като автор на този материал е неправилно).

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Информацията, събрана по време на нормалното използване на сайта, както и в случаите, където потребителите комуникират с компанията AGROLAB RDS, е поверителна и нейната обработка се извършва по-специално поради причини, свързани с подобряване на начините за управление на сайта, все по-добра техническа поддръжка и извеждането на заключения и статистически данни за трафика и използваемостта на сайта. Посетителите на този уебсайт разбират и приемат, че данните, предоставени по време на посещението им в уебсайта на AGROLAB RDS, се събират и контролират от компанията, както и че се записват и използват за целите на воденето на регистри и статистически анализ, а също така и за да се определи коя информация представлява интерес за посетителите на уебсайта. Фирма AGROLAB RDS декларира, че в изпълнение на разпоредбите за защита на личните данни, ще гарантира защитата на личната информация и няма да я предоставя цялостно или частично на трети лица. Защитата на данните се извършва съгласно закон 2472/1997.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ (DISCLAIMER)
 
Фирма AGROLAB RDS декларира изрично и потребителя приема, че всички материали, които са включени в "съдържание" сa предназначени изключително за инструктаж и информационни цели, и изрично се забранява всяка търговска експлоатация или копиране на научните заключения. Цялото съдържание е достъпно "както е" и "както е установено" без никаква гаранция относно по-нататъшната валидност, пълнотата на информацията, валидна дата и публикуване. Всяка информация или данни, които потребителят може да извлече от уебсайта, стават задължителни за AGROLAB RDS, само след представяне на съответнотo специалнo писмено искане на потребителя, последвано от писмено потвърждение от AGROLAB RDS.

ВРЪЗКИ КЪМ WEB АДРЕСИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА
 
Посочените връзки към уеб адреси на трети лица са с цел улесняване на потребителя. Разрешението за напускане на сайта на AGROLAB RDS и посещаването на други свързани сайтове не са под контрола и отговорността на фирмата.
Поради тази причина фирмата няма отношение към качеството, достъпността и валидността на съдържанието на уеб страниците, предложени от трети лица. Решението да ги използва е отговорност единствено на потребителя.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО - КОМПЕТЕНТНОСТ
 
Всеки спор, противоречие или иск, възникващи от или свързани с тези условия за ползване на уебсайта на AGROLAB RDS се уреждат от страна на Гръцкото законодателството и съдилищата на Солун.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 
AGROLAB RDS не носи отговорност за преки или косвени щети, случайни или последващи щети, отрицателен интерес, загуба на приходи, морални вреди или психически стрес или за други вреди, които могат да възникнат по някакъв начин от грешки, пропуски или загуба на данни по време на използването на този сайт. Фирмата не носи отговорност дори ако вината произлиза от или е свързана с правилното използване или опериране и предаване на информация предоставена от фирмата и/ или от евентуално добавени лица.