Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Корпоративна социална отговорност

Отнасяйки се с високо чувство за отговорност към своите клиенти, партньори, служители и акционери, АГРОЛАБ РДС разработи процедури,за насърчаване на корпоративната социална отговорност, чрез колективно и систематично управление на всички аспекти на системите за качество, защитата на околната среда както и здравословни и безопасни условия на труд.

По-конкретно, е първата и единствена фирма в Гърция за лабораторни услуги с:br />
  • Лицензирани механични инсталации за своите аналитични центрове в Синдос, Солун и Маркопуло,Атина особенно важен факт, е че няма прецедент в лицензирането на фирма с подобен аспект на дейност като тази на АГРОЛАБ РДС.
  • Екологични одобрения за своите аналитични центрове в Синдос, Солун и Маркопуло,Атина.
  • Аналитичните центрове на АГРОЛАБ РДС са проверени от независим международен орган, като Доставчик на Етичен обмен на данни (Supplier Ethical Data Exchange - SEDEX). По-конкретно, дружеството отговаря на изискванията по Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) която изисква съответствие, по отношение на а) работното място, б) опазване на околната среда в) Здравословни и безопастни условия на труд, и г) бизнес етик.
Също така АГРОЛАБ РДС има действащи политики в бластта на околната среда и Здравословни и безопастни условия на труд:

"Компанията АГРОЛАБ РДС, работеща в сферата на лабораторни и консултантски услуги, има на политика да работа в съответствие , опазване на околната среда, както и на Здравословни и безопастни условия на труд за своите служители, от предотвратяване и намаляване на въздействието от своята дейност върху околната среда и свеждане до минимум на рисковете за здравето и безопасността на служители, партньори и посетители.

По-конкретно, целта е да се:
  • предотвратяване на замърсяването на околната среда от дейността си
  • Прилагане на всички правни изисквания по отношение на околната среда, здравето и безопасността на работното място и оценка на регулярна основа на степента на съответствието му
  • Предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на злополуките и заболяванията на работното място
  • Наличието на съответни правила за прилагане на най-добрите налични техники, доколкото това е възможно
  • Мониторинг на дейността на дружеството, като активно се намесва дори отвъд неговите правни задължения, като по този начин непрекъснато се подобряват
  • Гарантиране, че персоналът е наясно с отговорностите, свързани с управление на отпадъците и безопасността на работниците, действащи на растението. "

И накрая, за да се запази конфиденциалността на всички служители, компанията се ангажира от споразумение за неразкриване на информация, с цел защитата на цялата лична информация и данни, които може да бъде разкрита по време на тяхната работа.